Публічний договір надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови

1. Загальні положення

1.1 Послуги допоміжної освіти із вивчення англійської мови надаються ФОП Шанкар Ольга Вікторівна.
1.2.Укладення цього Договору здійснюється шляхом здійснення дій, зазначеним в пункті 1.3 Договору.
1.3. Для акцепту Договору Замовник здійснює такі дії:
1.3.1. Ознайомлення з текстом Договору та умовами навчання;
1.3.2. Підтверджує згоду з умовами Договору;
1.3.3. Здійснює оплату послуг за рекзвізитами у відповідності до обраної форми навчання.

2. Визначення термінів

Замовник освітніх послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, зробила акцепт його умов.
Надавач освітніх послуг – ФОП Шанкар Ольга Вікторівна.
Отримувач освітніх послуг – фізична особа будь-якого віку та статі для задоволення потреб яких Надавачем освітніх послуг надаються Освітні послуги.
Сторона та Сторони – Замовник освітніх послуг та Надавач освітніх послуг спільно та окремо.
3. Предмет договору

3.1. Надання послуг допоміжної освіти, пов’язаних з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4. Характеристика послуг

4.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику послуги: індивідуальні або групові заняття з англійської мови.
4.2. Замовник обирає один або декілька курсів та навчається за запропонованим графіком занять.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Обов’язки Надавача послуг:
5.1.1. Надавач послуг зобов’язується надати якісно та в повному обсязі освітні послуги, пов’язані з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах визначених цим Договором.

5.2. Обов’язки Отримувача чи Замовника:
5.2.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
5.2.2. Дотримуватись та забезпечувати дотримання Правил поведінки під час отримання послуг.

5.3. Права Отримувача чи Замовника:
5.3.1 Якщо Отримувач не вийшов на зв’язок в узгоджений час та не скасував заняття принаймні за 24 години, то таке заняття вважається проведеним.

6. Порядок розрахунків

6.1. Загальна вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного курсу навчання.
6.2. Вартість навчальних матеріалів входить у вартість освітніх послуг.
6.3. Оплата послуг вважається дійсною після надсилання або пред’явлення Замовником документу, що підтверджує оплату та суму.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.
7.2. Замовник зобов’язується вказувати достовірні дані при реєстрації.
7.3. Надавач послуг не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником.
7.4. Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежі, повені страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.
7.5. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цих обставини без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин і про їх можливі наслідки.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати всіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

9. Термін дії Договору

9.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
9.2. Договір вважається укладеним між Сторонами з дня оплати та подання Заявки на отримання послуг із вивчення англійської мови.
9.3. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:
– невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, у тому числі у випадку порушення строків оплати;
– порушення Замовником правил внутрішнього розпорядку Надавача послуг;
– відмови Замовника отримувати послуги.
У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені Замовником платежі за цим Договором не повертаються.
9.4. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду.

10. Реквізити надавача освітніх послуг

ФОП Шанкар Ольга Вікторівна
Телефон: 0938845105
Електронна адреса для комунікації: online8english@gmail.com